• Bài viết

    Khói chiều ba mươi…

    Khói chiều ba mươi…

    Khói sương mờ ảo bao lấy con đường làng trong buổi chiều cuối năm càng như giục giã...