• Bài viết

    Kiêu hãnh dòng thác Niagara

    Kiêu hãnh dòng thác Niagara

    Chúng tôi đến Canada vào một ngày tháng 7, từ thành phố Toronto khoảng 20 phút chúng tôi...